Zwrot

Prawo do odstąpienia do umowy

Mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy w terminie czternastu (14) dni bez konieczności podawania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy kończy się po upływie czternastu (14) dni od daty wejścia przez Państwa w posiadanie towaru.

W celu wykorzystania prawa do odstąpienia od umowy, powinni Państwo poinformować sklep internetowy www.okno.sklep.pl o swojej decyzji dotyczącej odstąpienia od niniejszej umowy poprzez jednoznaczne oświadczenie (np. w formie listu wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia, ale nie jest to obowiązkowe.

W celu umożliwienia nam identyfikacji Państwa zamówienia, podczas wykonywania prawa do odstąpienia prosimy Państwa o podanie imienia i nazwiska osoby, która składała zamówienie, danych kontaktowych (adresu, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej) oraz numeru zamówienia.

Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczające jest wysłanie informacji o wykonaniu prawa do odstąpienia przed upływem okresu na odstąpienie od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy należy odesłać towar, po wcześniejszym powiadomieniem sklepu o zwrocie towaru, na adres sklepu:

Glasspol Maciej Załuski

Szymanów, ul. Lipowa 11A

51-180 Wrocław

Będą Państwo zobowiązani do pokrycia bezpośrednich kosztów zwrotu towarów.

Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki mamy zwrócić Państwu wartość towaru.

Sklep www.okno.sklep.pl w ciągu 3 dni roboczych dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia powyższe wymagania zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał faktury korygującej zostanie do Państwa wysłany listem lub drogą elektroniczną. Prosimy Państwa o podpisanie dokumentu i odesłanie na adres sklepu internetowego lub drogą mailową.

Na podstawie otrzymanego od Państwa podpisanego dokumentu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni zwrócimy Państwu należność wynikającą z korekty faktury.

Zwrotu dokonamy z wykorzystaniem tej samej formy płatności, jaka została wykorzystana przy transakcji pierwotnej, chyba że wyrażą Państwo wyraźną zgodę na inną formę płatności

Ponoszą Państwo również odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z towarami w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu funkcjonowania towarów.

Nasza ocena zmniejszenia wartości towarów

W celu stwierdzenia charakteru, cech i sposobu funkcjonowania towarów powinni Państwo obchodzić się z nimi i sprawdzać je (i) z należytą ostrożnością oraz (ii) w taki sam sposób, w jaki mogliby Państwo to zrobić w sklepie. Wszelkie używanie lub sprawdzanie towarów przekraczające wskazany powyżej zakres może spowodować zmniejszenie wartości towarów, które będziemy mieli prawo potrącić przy zwrocie przez nas otrzymanej od Państwa kwoty. Określenie możliwego obniżenia wartości towarów będzie przeprowadzane indywidualnie dla każdego przypadku. Mogą Państwo otworzyć opakowanie i sprawdzić materiał oraz kolory towarów z odpowiednią ostrożnością. Należy się również spodziewać, że zamontowanie towarów spowoduje obniżenie ich wartości. Prosimy pamiętać, że w okresie, w którym posiadają Państwo towary, do czasu ich zwrotu do nas, ponoszą Państwo za nie odpowiedzialność, w tym za wszelkie ich uszkodzenia.

Pobierz > wzór dokumentu – Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.